-நாங்கள் பெண்களல்ல !கவிதை மாதுநேசன்

  கோவலனாக இருந்தாலும் கொண்டவனோடே –குப்பைகொட்டும் கதை காலவாதியானது. சவாலாக வாழ்வை ஏற்று வாழ்ந்து செல்லும் –சரித்திரப்பெண்கள் நாமென்பதே உண்மையானது கேவலமான…