கோகுலன் வணக்கம் ஐரோப்பா நன்றி கூறிநிற்கின்றார்

வணக்கம் ஐரோப்பா இசைநிகழ்வுக்காக என்னை அழைத்து சிறப்பித்த சூரியண்ணா‘ முல்லைமோகண்ணா ,பபா அண்ணா,மோகண்ணா அன்போடு ஒலியமைப்பு வசதிகளையும் வழங்கி என்னோடு உறவாடிய…