காசு பணம் !ஆக்கம் மட்டுநகர் கமல்தாஸ்கவிதை மட்டுநகர் கமல்தாஸ்

காசு விசிரென்று போகும் பாசம் உயிரினில் அமர்ந்து விடும் பணம் தேடிச்சென்றவர் குணத்தை தொலைத்தார் குணம் தேடிசென்றவர் பணத்தை இழந்தார் பணத்தாசை…

மூத்தகலைஞர் கலைவித்தகர் தயாநிதி அண்ணன் எங்கள் கலைச்சொத்து

பலகலைவடிவங்களால் சிந்திக்க வைத்தகலைஞர் பல கலைஞர்களை உருவாக்கிய கலைஞர் மனிதம் வாழ நாளும் ஒரு மகத்தான சிந்தனை கவிதரும் கவிஞர் ஆகா…

பிரன்ட் தமிழ் சங்கத்தில் லண்டன் திடீர்நாடக மன்றத்தின் ”நகைசுவை நாடகம்”15.04.18

சிலகால இடைவேளைக்குப்பின்னர், மீண்டும் ஒரு புத்துணர்ச்சியுடன் உங்களை மகிழ்விக்க வரும்“ லண்டன் திடீர்நாடக மன்றத்தின் “ புத்தம் புதிய நகைசுவை நாடகம்…