வெற்றி

வெற்றி என்ற மூன்றெழுத்தோடு தன்னம்பிக்கை என்ற ஏழெத்தும் சேரும் போது தான் உச்சம் அடைகிறது வெற்றி சுலபமாக கிடைத்துவிடாது கிடைத்துவிட்டால் வெற்றியென்று…