குருவிக் கூடு!கவிதை ஜெசுதா யோ

குருவிக் கூடாயினும் குதுகலமான வாழ்க்கை மாடி வீடு வந்ததும் மாண்டு போனதே சந்தோசமெல்லாம் அளவான பணம் இருந்தபோது ஆழமான அன்பிருந்ததே –…

ஆறிலிருந்து அறுபதுவரை

ஆறுவயத்துச் சிறுமிகள் முதல் அறுபது வயது மூதாட்டிகள் வரை, அன்றாட வாழ்க்கையிலே பற்பல ஆபத்துக்களை கண்டு ,தாண்டியே, அன்றுமுதல் இன்றுவரை பெண்கள்…