எசன் தமிழ் கலை கலாச்சார மன்றத்தின் தமிழ் பாடசாலையின் ஆண்டு விழா!03.11.2018

முப்பது ஆண்டுகள் சேவை முழங்கும் முரசு! எசன் தமிழ் கலை கலாச்சார மன்றத்தின் தமிழ் பாடசாலையின் ஆண்டு விழா நிகழ்வு இன்று…

வள்ளுவர்பாடசாலை நடாத்தும் திருகுறள் மனனப்போட்டி 2018

யேர்மனி டோட்முண் நகரில் வள்ளுவர்பாடசாலை நடாத்தும் திருக்குறள் மனனப்போட்டி 0311.2018 காலை 10.30 மணிக்கு ஆரம்பமாகின்றது ஆர்வலர்கள் அன்பர்கள் கலந்து சிறப்பித்துஇளம்…