தமிழ்மொழிச்சேவை 30 ஆண்டு நிறைவு சிறப்பாக நடந்தேறüயது

03.11.2018 தமிழ்மொழிச்சேவை கலாசார மன்றம் எசன் தமிழ்ப் பாடசாலையின் 30 ஆண்டு நிறைவு மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது. உண்மையில் புலம்பெயர்நாட்டில் உள்ள…