பாரிஸில்அப்பிடி வந்தனாங்கள் இப்பிடி போறம்“முழுநீள நகைச்சுவை நாடகம் மேடையேறுகிறது!!

பாரிஸில் SKAF இன் 10வது ஆண்டுவிழாவில் 11.11.18 பாரிஸ் பாலம் படைப்பகம் வழங்கும் அப்பிடி வந்தனாங்கள் இப்பிடி போறம்“முழுநீள நகைச்சுவை நாடகம்…