வெறும் வயிறு நாடகம் “ சிறப்பானதாகும்.

22 வது தமிழர் விளையாட்டு விழாவில் இடம்பெற்ற “ வெறும் வயிறு நாடகம் “ சிறப்பானதாகும்..் அதில் நடித்த அத்தனை சிறுவர்…