கனவு..,

இடை வெளி ஒதுங்கிட மன வெளி மகிழ்ந்தது.. உனக்காக ஒரு சொல்லை நினைத்தேன் பொருள் நீ.. நெஞ்சில் ஓர் தீப்பொறி பற்றி…