அறிவிப்பாளர் சுரேஷ் சுகுந்தா திருமண வாழ்த்துக்கள் (17/08/2022)

பரிசில் வாழ்ந்துவரும் அறிவிப்பாளர் சுரேஷ் சுகுந்தா திருமண வாழ்த்துக்கள் (17/08/2022) திருமணநாள் தன்னை உற்றார், உறளுடனும், நண்பர்களுடனும், திருமண நாளைக்கொண்டாடுகின்றார் .…