என்னவனே..!கவிதை ஜெசுதா யோ

  சின்னதான உன் குரல் வாட்டம் என் மனம் வாடுகிறது சின்னதான உன் கவலை என் இதயத்தின் வலியாகிறது… சின்னதான உன்…

வெறி….!!கவிதை கவிஞர் தயாநிதி

  மதங்களின் பெயராலே மனங்களை வெல்பவன் மனிதனாகின்றான்..! மதங்களின் பெயராலே இனங்களை அழிப்பவன் மிருகமாகின்றான்..! குணங்களால் உயர்ந்து அமதியால் உயர்ந்தவன் போதி…