சுருதிலயம் 2017 ஆருரனும் தனிப்பாடலுக்கு முதலிடம் பெற்றார்

பாசெல் தமிழ் மன்ற கலைப்பிரிவு நடாத்திய சுருதிலயம் 2017 03,04,05, ஆகிய திகதிகளில் வீணை, வயலின் ,மிருதங்கம் ஆகிய போட்டிகள் பாசெல்…