***ஓயாத அன்பு***

அலைந்து திரிந்து காதலில் விழுந்து. கலைத்துப்பிடித்து காதலியாக்கி தொலைந்து நிற்கும் காதல்களும், பிழைத்துப் போன வாழ்க்கைகளும், விலைபோன வியாபரக் காதல்களும், தலை…