உயிரில் கலந்தவன்!கவிதை ஜெசுதா யோ

உன் மார்பில் சாய்ந்து மடியில் புதைந்து என் துன்பம் விரட்டி இன்பம் தந்து உறவில் இணைந்து உயிரில் கலந்தவன்…// எப்படி வாழனுமென்னும்…