***விமர்சனங்களை விரட்டியடி***

மடிந்துவிடலாமோ எனத்தோன்றும் எனக்கு, மடத்தனமான மற்றவர்பேச்சுக்களை கேட்க. இடிந்துபோவேன் பலவேளைகளில் எந்தன் இனசனத்தின் இழிவான ஈரமற்ற பேச்சால். படிந்து போகும் பத்திரமாக…

Top Stories from Around the World

Top Stories from Around the World and Breaking News