****துணிவே துணை ****

கருப்பையில் இடம் கொடுத்து காத்து ,சுமந்து மண்ணில் கால்பதிக்க கருணை செய்த கற்பகமேயுன் காலடி போற்றி * விருப்பை மட்டுமே என்றும்…