உண்மை

உன்னிடம் உள்ள உடமைகளிலேயே உயர்ந்த சொத்து, உன் வாய்மை ஒன்றே!. உண்மை உன்னிடம் உள்ளவரை . உறவுகள் மத்தியில் உன் தலை…