அவசர_உலகில்_ஆனந்தம்_பாதிதான்

    விடுமுறை என்றதும் எத்தனை சந்தோசம் ஊருக்கு போகலாம் உறவுகளைக் பார்க்கலாம் அவசர உலகில் ஆனந்தம் அதிகம் விரைந்து சென்று…

****விஷமூட்டிகள்****

  பாசம் காட்டி உரிமையோடு பரிவுகாட்டி உறவாடிட இன்று பாரினில் நல்லுறவுகள் நலிந்து போனதடா. * வாசம் வீசுமந்த அன்புதனை வாசனைத்…