சிறையென்ன சிறை

சிறை சிறையென்ன சிறை கருவறையும் சிறை தான்கல்லறையும் சிறை தான்வரையறையும் சிறை தான்மனக்குறையும் சிறை தான். அலைக்கு கரை சிறை தான்கலைக்குத்…

இனிதே!நிறைவடைந்த பரதநாட்டிய அரங்கே ற்றம்

இனிதே!நிறைவடைந்த பரதநாட்டிய அரங்கேற்றம்.அத்தனை மாணவிகளும் மிகவும் திறமையாகவும் அழகாகவும் ஆடி தங்கள் அரங்கேற்றத்தை நிறைவு செய்தார்கள்.நான்எல்லோரையும் அவதானித்தேன் கால்கள் கைகள் முக…

கொற்றவை பூவன் மீடியா வெளியீடு.

#பூவன் மீடியா வெளியீடு.யாழ் மண்ணில் இருத்து தனித்துவமாக இசையாளுகை செய்யும் மதீசன் தமிழர்களின் பாரம்பரியம் அழித்து போகாது தன் முயற்சியால் பல…