கவிதை..

எழுது கலம் தலை குனிந்தது வெண் தாழ் தவம் கலைத்தது. இடம் பொருள் ஏவல் மறந்து நாணம் மறந்த தழுவல் ஆரம்பம்.…