இந்த ஆண்டில் இரண்டாவது கொரவிப்பு தமிழாழி விருது பொற்றுக்கொண்டுள்ளார் தமிழ் எம் ரி வி இயக்குனர் வேலு சிவநேசன்

‌யேர்மனி இஸ்சலோன் நகரினில் வாழ்ந்து வரும் சிவநேசன் அவர்கள் கலையில் பால், மொழியில் பால், மிக ஆர்வமுள்ளு ஓர் சிறப்புள்ளவர் அந்த‌…

STSதமிழ் தொலைக்காட்சியில் புதிய நிகழ்வாக நலம் படவாழ்வோம் 28.01.2021

STSதமிழ் தொலைக்காட்சி நிர்வாகத்தினர் எமது கலைஞ்ர்கள் படை ப்புக்காக உருவாக்கம் பெற்று தனித்துவத்துடன் எம்மவர்படைப்புகளுடன்(4ன்கு ஆண்டுகளாக)தன்பணி தொடர்வது நீ ங்கள் அறிந்ததே,…