மரபுக்கவிதை.

தலைக்கனம் இல்லாத உன் ஆழுமை அழகு. இலக்கணம் தவறாத தமிழ் எழுத்து சுத்தம். தமிழை அழகாய் சொரியும் பொய்கை நீ. உன்…