எஞ்சுவது?

யாவும் இழந்த பின் எஞ்சி நிற்பது அனுபவங்களே! ஊக்குவிப்பதால் உயர்ந்தவர்களை விட ஊதாசீனப்படுத்தியதால் உயர்ந்தவர்களே உலகில் அதிகம்.. எது உன்னை தேடி…