அரங்கமும் அதிர்வும் 72வது படைப்புடன் இயக்குனர் கணேஷ் அவர்களும் அவர்தம் குழுவினரும் இன்று 22.07.2021 இரவு 8 மணிக்கு STS தமிழில்

பரிசில் வாழ்கின்ற கலைஞர் கணேஷ் அவர்கள் ஆற்றல் மிக்க அன்பு மிக்க கலைஞர் அவர் தன் கலைக்காக தனித்துவம் கொண்ட படைப்பை…