கவிச்சோலை இன்பத்தமிழும் நாமும்( பாகம் 11)14. 09.2021 STS தமிழ் தொலைக்காட்சியில் இன்று இரவு 8 மணிக்கு எதிர்பாருங்கள்

இன்பத் தமிழும் நாமும். பன்னாட்டு கலைஞர்களை இணைத்து. பலம் மிக்க கவிகளுடன் இன் நிழ்வுடன் 43வது புது புது கவிஞர்களை உள்வாங்கி…