சர்வதேச கல்வித்தினத்தை முன்னிட்டு யாழ் கோப்பாய் ஆசிரியர் கலாசாலையில் நடை பெற்ற நிகழ்வு

சர்வதேச கல்வித்தினத்தை முன்னிட்டு யாழ் கோப்பாய் ஆசிரியர் கலாசாலையில் நடை பெற்ற நிகழ்வில் யா. நீர்வேலி றோ.க.த.க.பாடசாலையின் சமநிலை கரகம் என்ற…