கலஞை விதுராதயாநிதியின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 18.12.2020

பரிசில்வாழ்ந்து வரும் விதுரா இன்று தனது இல்லத்தில் அப்பா அம்மா அண்ணண் அண்ணிஇணயா.பெரியப்பா…உன் மணாளன் மாமா மாமி..மற்றும் உறவுகள். நண்பர்கள்என அனைவரும்…