12.09.2020 அன்று ‚திரையும் உரையும் 2020‘ என்னும் நிகழ்வு யேர்மனியின் டோட்முண்ட் நகரில் நடைபெற்றது.

கடந்த 12.09.2020 சனிக்கிழமை அன்று ‚திரையும் உரையும் 2020‘ என்னும் நிகழ்வு யேர்மனியின் டோட்முண்ட் நகரில் நடைபெற்றது. சுஜித்ஜீ இயக்கிய ‚கடைசி…

கலைஞர் தர்மசீலன்.டிலக்ஷன்(19வது) பிறந்த நாள் வாழ்த்து17.09.2020

யேர்மனி முன்சர் நகரில்வாழ்ந்துவரும் மிருதங்கம், வயலீன், சுரத்தட்டு, மின்மளவு வாத்தியக்கலைஞரும் பாடகருமான தர்மசீலன்.டிலக்ஷன் இன்று தனது இல்லத்தல் அம்மா அண்ணா உற்றார், உகளுடனும், நண்பர்களுடனும்…