அவள் அப்படித்தான்!

என்னை விரும்பி ஏறப்பிலேனில் வந்து ஏழ்மையாய் கதைபேசி பின்னே தாலியிட்டு பேரன்பாய்வாழ்தவள் தன்னை தன்குணத்தை தனியொருவகைகாட்டி கன்னி அவள்மனதில் கரவுகள் தொடங்கியதால்…

இன்று இரவு 22.30 மணி நிகழ்வில் மிருதங்கசித்துவான் முத்து சிவராசா அவர்களின் நேர்காணல் 22.12.18

இன்று இரவு 22.30 மணி நிகழ்வில் மிருதங்கசித்துவான் முத்து சிவராசா அவர்களின் நேர்காணல் கான தயாரகுங்கள் அன்பான STSதமிழ்Tv உறவுகளே STSதமிழ்Tv‌யானது…

குறைகளும் நிறைகளே…

பொய் என்பது பொய்க் காலிலும் இருப்பதை விரும்பாத மனிதர்கள். பார்ப்பவர் கண்களுக்கு இவர்கள் ஊனம் காட்சியாகலாம்… அது பார்த்தவன் மனங்களில் தேக்கிய…