தீர்மானி

முள்ளில்விழுந்த சேலைசேதாரம். கள்ளில்விழுந்த வண்டுமயானம் காதலில்விழுந்த ஆண்சிறை வாசம். வாக்குறுதிசறுக்கினால்முள்ளில் படுக்கை. சத்தியம்தவறின் நித்தமும்போர்க்களம். பாசம்காட்டினால் மகமாயிபடம்காட்டினால் பத்திரகாளி.. மோசம்செய்தால் மோகினியாசித்தால்வள்ளுவனின்…

நாம் கொடுத்த வயது 2020

உருண்டு கொண்டிருக்கும் உலகத்திற்கு நாம் கொடுத்த வயது 2020. கோலாகலமாக ஒவ்வொரு வருடமும் மகிழ்ச்சியாகவே புதிய வருடத்தை வரவேற்கின்றோம். வருடங்கள் தோறும்…