31வது ஆண்டு நிறைவு காணும் யேர்மனி ஆடற்கலாலயம்

31வது ஆண்டு நிறைவு காணும் யேர்மனி ஆடற்கலாலயம் (17.10.1989)யேர்மனி – கிறீபீல்ட் நகரில் இயங்கிவரும் ஆடற்கலாலயம் தனது 31வது ஆண்டை நிறைவு…