எங்கள் தேசத்தின்

நாளைய எங்கள் தேசத்தின் வளர்ச்சி எங்கள் கையிலே… உறுதியான சிந்தனைகள் மண்ணை என்றுமே மறவாத உன்னதபற்று… நம்பிக்கை கொள்வோம் நல்வாழ்வு நமதாகுமென்று……