உன்னதன்…!

உடுத்திராய் படுத்திராய் உண்டிராய் உனக்கானதில் ஒன்றையுமே கண்டிராய்..! மண்டியிட்டிராய்.. வானையும் பூமியையும் வலமும் இடமுமாய் வணங்கிய படி பலமாய் எழுதிடுவாய் எங்களுக்காய்…

ஈழத்தின் 777 படைப்பாளர்கள் பங்கேற்போடு வெளிவரவுள்ள ‚ஈழமுகங்கள்

பிரான்ஸ் வாழ் ஈழத்தவர்கள் அநேகர் தமது படைப்புகளோடு இணைந்துள்ளனர். 777 படைப்பாளிகள். உங்கள் தகுதியான படைப்பினையும் இணையுங்கள். பிரான்ஸ் வாழ் ஈழத்தவர்களான…