தர்மத்தின் தேவனே… 

மனித மனங்களும் குறுகியே போனதே ! வஞ்சனையும் சூழ்ச்சியும் வையத்தை ஆளுதே ! நீயா நானா போட்டியே நிகழுதே ! அநீதியே…