நேசிப்பில்….!கவிதை கவிஞர் தயாநிதி

  மம்மி டடி அன்ரி அங்கிள் லெவ்று றைட்டு ஜிம்மி ஜொனி என தமிழர் நாவில் ஆட்சி நடத்துகின்றது ஆங்கிலம். பெயர்ப்…

300 வது விழிப்பை தொடும் நம்மவர் சாதனை!

வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம்“ தம்மிடம் உள்ள சிறிய தொழில் நுட்பத்தை பயன்படுத்தி 300 வது விழிப்பை தொடும் நம்மவர் சாதனை! ———————————————–…