காதல்..!!கவிதை கவிஞர் தயாநிதி

  காதலினால் பாசமும் பாசத்தினால் காதலும் வியாபகம் காண்பது வினோதம் ஏதுமில்லை; இரக்கத்தால் காதலும் விரகதாபத்தால் காதலும் நிலைப்பதற்கில்லை; பிரியத்தால் காதலும்…

நினைவுகளில்..!கவிதை கவிஞர் தயாநிதி

  சுட்டதோ சுடாததோ ஊதி ஊதிக் குடித்த நாட்கள்;.. அழகிய கைவேலை கோவிலில் கஞ்சிக்கும் கொட்டிலில் கள்ளுக்கும் ஏந்திய நாட்கள்;.; வீட்டினில்…