உன்பாலே….கவிதை கவிஞர்தயாநிதி

மூச்சும் பேச்சும் தமிழ் வீச்சும் நீயானாய்… விழியாலே மொழி பேசும் சுந்தரத் தமிழ் பா ர் வையானாய். எண்ணங்களில் நிறைந்து வண்ண…

ஆளுக்கொரு அறை!கவிதை ஜெசுதா யோ

ஓலைக் குடிசைக்குள் மிதமாக இருந்த அன்பு ஓட்டு வீட்டில் உடைந்தே போனது ஆளுக்கொரு அறை அருகில் யாருமில்லை குளிர்ந்தால் இதமான சூட்டில்…